Semalt hünärmeni zyýanly programma üpjünçiligini tapmagyň we ondan gaça durmagyň usullaryny paýlaşýar

Zyýanly programma üpjünçiligi "zyýanly" we "programma üpjünçiligi" diýen iki sözden düzülen söz. Kimdir biriniň zyýanly programma üpjünçiligini ulanmagynyň birnäçe sebäbi bar. Zyýanly programma üpjünçiligi kompýuterleri ýa-da ykjam enjamlary ýykmak, galplyk etmek, ulanyjynyň anyk maglumatlaryny almak ýa-da ulanyjylara içalyçylyk etmek mümkinçiligine eýe. Birnäçe zyýanly programma üpjünçiliginiň bolmagy, olary gurnamagyň dürli görnüşleri alyp bilşi ýaly. Elbetde, hakerler zyýanly programma üpjünçiligini gurmak üçin ulanyjynyň razylygyny talap etmeýärler. Zyýanly programma üpjünçiligine garşy göreşmegiň iň oňat usuly, hüjümçileriň zyýanly programma üpjünçiligini ilkinji nobatda gurmagynyň öňüni almakdyr. Şeýle hem, ulgamyň ýagdaýyna baha bermek üçin birnäçe ädim ätmek mümkin, eger-de eýýäm pida bolandyklaryny bilseler.

Semaltyň öňdebaryjy hünärmenlerinden biri bolan Jek Miller, kompýuterleri zyýanly programmalardan goramak üçin käbir peýdaly maslahatlara göz aýlaýar .

Kompýuter howpsuzlygyny yzygiderli täzeläň

Ulanyjy zyýanly programma üpjünçiligini, wirusa garşy programmalary gurup, gorag diwary guranda, kompýuter goralýar. Täzelenmeleri we ýamalary awtomatiki kesgitlemek üçin ähli ulgamlarda sazlamalar bolmaly. Elmydama maglumatlaryň mümkin boldugyça ätiýaçlyk nusgasyny almagy ýatdan çykarmaň.

Täze programma üpjünçiligini göçürip almakda we gurmakda hüşgärlik

Ulanyjy enjamyna täze programma gurmaga synanyşandan soň, onuň ygtybarly web sahypasyndan gelendigine göz ýetirmeli. Şeýle hem, şeýle edenlerinde, eýesi tarapyndan rugsat berilmedik islendik ýüklemäni kesgitlemek üçin kompýuteriň howpsuzlygyny ýokary derejede goýmagy ýatdan çykarmaly däldirler.

Allhli hatlara gözegçilik etmegi dowam etdiriň

Fişing hatlarynyň kanuny e-poçta görnüşini alýan wagtlary bolýar. E-poçta ygtybarly saýtdan gelýär öýdýän, howpsuz diýip pikir etmäň. Içerki e-poçta bilen iberilen ähli e-poçta şahsyýetiň kompýuterine töwekgelçilik döredýär we ulanyjylar oňa basmakdan saklanmalydyrlar. Şeýle hem, ulanyjy e-poçta bilen birleşýän goşundylary göçürip almaly däldir.

Açylýan Windows-dan seresap boluň

Käwagt internet ulanyjylary pop-uplary gaty gaharlandyryp bilerler. Muny duýmak dogry, sebäbi hakerler zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmak üçin käwagt bu çykýanlary ulanýarlar. Kanuny saýtlardan ulanyjylaryň mümkin boldugyça öňüni almak üçin ulanyp biljek birnäçe açylýan bloklaýjy bar. Şeýle-de bolsa, biri açylýan bloklaýjyny göçürip almak üçin has köp saklanan bolsa ýa-da saýlamasa, açylan ýerlerde görünýän baglanyşyklara basmaly däldir. Frequygylygyny azaltmak üçin gowy niýet, ýagşylykdan has köp zyýan ýetirip biler. Netijede, çykýan ýerleriň üsti bilen mahabatlandyrylan islendik programma üpjünçiliginden daşda durmaly. Hakerler tarapyndan ulanylýan taktikanyň has giň ýaýran görnüşi, kompýuterde zyýanly programma üpjünçiligini tapandyklaryny habar berýän ulanyjylara pop-poplary ibermekdir. Soňra ulanyjylaryň meseläni düzedip başlamak üçin ulanyp boljak baglanyşygyny öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, bu baglanyşyklar zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmak üçin ulanylýan serişde bolup hyzmat edýär.

Ulgam eýýäm ýokaşdymy?

Aşakdaky alamatlara göz aýlaň:

  • Ulgam adatdan daşary haýal, çökmegini dowam etdirýär we hyzmat isleglerini alanda köp ýalňyş habarlaryny yzyna berýär.
  • Açylýan mahabatlaryň sany ep-esli artýar.
  • Hiç ýerde görünmeýän syrly gurallar paneli we nyşanlary
  • Ulgam garaşylýan sahypany ýa-da baş sahypany yzyna getirmeýär.

Fectokaşan bolsa çäre görmek

Zyýanly programma üpjünçiligi eýýäm kompýutere ýokaşan bolsa:

  • Islendik maliýe meselesini çözmek üçin kompýuterden peýdalanmakdan saklanyň.
  • Howpsuzlyk programma üpjünçiliginiň ýagdaýyna we onuň döwrebapdygyna baha beriň.
  • Islendik zyýanly programma üpjünçiligi üçin kompýuteri skanirläň we üýtgeşmeleri güýje girizmek üçin täzeden açyň.
  • Ulgamda haýsydyr bir mesele bar bolsa, IT hünärmenini çekiň.
  • Kompýuter ulanýan beýleki işgärlere-de ýagdaýy barada habar beriň.

mass gmail